Användarvillkor

Vi skyddar din integritet.

Webbplatsen Älvsbytalo.fi upprätthålls av Älvsbytalo Oy. Vår hemort är Kauhajoki och vårt registrerade affärsställe är:

Älvsbytalo Oy
Keskustie 23 C
61850 Kauhajoki

Genom att använda våra sidor godkänner du dessa användarvillkor och vår registerbeskrivning och binder dig till att följa dem. Våra användarvillkor tillämpas på alla som använder vår webbplats, så läs dem noga innan du använder webbplatsen. Använd inte webbplatsen om inte du accepterar användarvillkoren. Genom att fortsätta använda webbplatsen, godkänner du användarvillkoren. Användarvillkoren uppdaterades den 18 januari 2021.

Ändring av användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att göra tillägg, ändringar eller förbättringar till webbplatsens innehåll när som helst utan separat meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ta bort information från sidan helt eller delvis. Vi tar inget ansvar om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig, oberoende av hur länge detta pågår eller när det inträffar. Om du bryter mot dessa användarvillkor kan vi begränsa din användning av webbplatsen.

Användning av webbplatsen

Innehållet på webbplatsen Älvsbytalo.fi är avsett som allmän information endast för icke-kommersiella syften. Användaren har rätt att läsa materialet på webbplatsen endast för personligt bruk och vi förutsätter att du i alla kopior av materialet behåller samtliga uppgifter om upphovsrätten och andra uppgifter om äganderätt i det ursprungliga materialet. Observera att materialet på webbplatsen inte får modifieras eller reproduceras, presenteras eller användas i något offentligt eller kommersiellt syfte utan Älvsbytalos föregående samtycke. Webbplatsen får inte användas på ett sätt som bryter mot den lokala, nationella eller internationella lagstiftningen eller annan reglering eller på ett sätt som är lagstridigt eller bedrägligt. Webbplatsen får inte användas för tekniskt skadliga syften (t.ex. virus).

Personuppgifter och integritet

Du hittar närmare information om vårt kundregister i vår registerbeskrivning.

Immateriella rättigheter

Älvsbytalo Oy äger samtliga immateriella rättigheter på webbplatsen. Innehållet på webbplatsen skyddas av tillämpliga avtal enligt upphovsrättslagen och internationella avtal. Allt material på webbplatsen tillhör Älvsbytalo Oy. Vi förbehåller oss alla rättigheter till webbplatsen.

Du kan skriva ut enskilda sidor från webbplatsen, kopiera material eller ladda ned utdrag från webbplatsen för användning för personliga syften. Vi ger inget tillstånd till att använda materialet på webbplatsen i kommersiella syften utan rättsinnehavarens tillstånd. Vi förbehåller oss alla sådana rättigheter som inte uttryckligen nämns i dessa användarvillkor.

Kakor

Webbplatsen kan ibland överföra så kallade kakor (“cookies”) till användarens dator. Kakorna kan till exempel samla information om varifrån du kom till adressen, vilka av våra www-sidor du har bläddrat och när, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, vilken resolution din skärm använder och vad din dators IP-adress är, med andra ord från vilken internetadress de uppgifter kommer som du skickar och var du mottar information. Med hjälp av informationen som kakorna samlar in kan Älvsbytalo Oy och dess samarbetspartner följa antalet användare i tjänsten samt analysera och utveckla tjänsten så att den betjänar besökarna bättre.

Älvsbytalo Oy:s samarbetspartner kan dessutom använda kakor som samlar in information om användarens besök här och på andra webbplatser för att rikta in reklam. Informationen som kakorna samlar in används för att ta fram inriktad reklam baserad på besökarens intressen. Vid inriktning av reklam med hjälp av kakor identifieras besökaren inte och inga uppgifter kopplas samman med personuppgifter som besökaren eventuellt uppgett i andra sammanhang. Besökaren kan blockera kakorna genom att ändra webbläsarinställningarna så att webbläsaren inte tillåter lagring av kakor. Besökaren accepterar att i vissa tjänster kan blockerandet av kakorna dock påverka tjänstens funktionalitet.

Ansvarsbegränsning

Älvsbytalo Oy uppdaterar webbplatsen efter eget övervägande. En del av informationen kan vara statisk och sådan information uppdateras inte. Älvsbytalo Oy garanterar inte att informationen på webbplatsen är tidsenlig eller att innehållet är korrekt. Vi ger inga garantier för webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Älvsbytalo Oy ansvarar inte för skador som inträffat som direkt eller indirekt följd av användningen av webbplatsen eller dess innehåll.

Trots att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda webbplatsen för missbruk, bär vi inget ansvar för sådana skador eller kostnader som orsakas av överbelastningsattacker, virus eller annat teknologiskt skadligt material som kan smitta över på din hårdvara, mjukvara, data eller annat material till följd av att du använt vår webbplats eller för att du har laddat upp material på vår webbplats eller på webbplatser till vilka vår webbplats länkar till.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi erbjuder webbplatsens innehåll utan kostnad och tar inget ansvar för skador eller kostnader som åsamkats dig eller någon annan som kan uppstå vid icke-auktoriserad användning av webbplatsen eller information som finns på den.

Länkar på vår webbplats

Älvsbytalo Oy kan erbjuda länkar till webbplatser som tillhör utomstående aktörer, men vi tar inget ansvar för funktionen av länkarna till utomstående webbplatser eller för innehållet på denna typ av webbplatser. Vi ansvarar inte för materialet på denna slags webbplatser eller deras tillgänglighet. Vi stöder inte och tar ingen ställning till materialet på dessa webbplatser. Observera att du vid användning av denna slags länkar lämnar vår webbplats. Du går vidare till webbplatser tillhörande tredje parter på eget ansvar och medveten om att vi inte ansvarar för dessa webbplatser eller för skador som användningen av dem eventuellt orsakar. Vi rekommenderar att du läser om integritetsskyddet på dessa webbplatser innan du lämnar ut uppgifter om dig själv.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om eller kommentarer på materialet som finns på vår webbplats, vänligen kontakta oss på adressen: asiakaspalvelu@alvsbytalo.fi

Registerbeskrivning

REGISTERBESKRIVNING FÖR ÄLVSBYTALO OY:S KUNDREGISTER

1. Den registeransvarige

Namn: Älvsbytalo Oy
Kontaktuppgifter: Keskustie 23, 61850 Kauhajoki

2. Kontaktperson i ärenden angående registret

Jan-Erik Rusk
Älvsbytalo Oy
Keskustie 23 C
61850 Kauhajoki
fornamn.efternamn@alvsbytalo.fi

3. Registrets namn

Älvsbytalo Oy:s kundregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Skötsel, upprätthållande och utveckling av kundrelation, utveckling av Älvsbytalo Oy:s affärsverksamhet, utförande av tjänst, planering och utveckling av tjänsten alvsbytalo.fi, marknadsföring, analyser, statistikföring och andra motsvarande ändamål.

5. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter: kontaktuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, ålder, kön, yrke och modersmål.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna om kunden fås i regel: Från kunden själv per telefon, på returneringskort, via internet, via e-post eller på något annat motsvarande sätt.

7.–8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Innehållet i användarregistret utlämnas eller översänds inte regelmässigt utanför EU eller EES. Registeruppgifter kan utlämnas till Älvsbytalo Oy:s moderbolag Älvsbyhus AB.

9. Principerna för skyddet av registret

Registret upprätthålls genom teknisk lagring. För att få användarrätt till registret krävs ett personligt användarnamn och lösenord, som endast beviljas för personer som är anställda hos den registeransvarige eller en tjänsteleverantör som arbetar för Älvsbytalo och vars ställning och arbetsuppgifter innefattar den nämnda användarrätten samt behandling av personuppgifter.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerades rätt till information, insyn och förbud:
Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt till insyn av de egna uppgifterna i kundregistret och att på begäran få kopior av dessa. Den registrerade har rätt att förbjuda Älvsbytalo Oy att behandla sina uppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökning.

Rättelse av uppgifter:
Älvsbytalo Oy korrigerar, kompletterar eller stryker utan dröjsmål antingen på eget initiativ eller på den registrerades begäran en personuppgift om denne som finns i registret och är med tanke på behandlingen felaktig, överflödig, bristfällig eller föråldrad.

Kontakt:
För att utöva rätten till insyn och korrigera uppgifter ska den registrerade kontakta den ovan nämnda kontaktpersonen i ärenden angående registret.

Undrar du något?

Vi finns här för att svara på dina frågor eller funderingar!

Beställ vår huskatalog

Helt utan kostnad

Oj då!

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om sidan