Hoppa till innehåll

Ta kontakt

Sök försäljare

Är du nyfiken på vårt produktutbud, våra priser eller har andra frågor innan ditt köp? Kontakta din närmaste försäljare – sök i kommunen du önskar bygga.

Stöd och underhåll

Vad gäller ditt ärende?

Obligatoriskt
Ange giltigt ordernummer
Obligatoriskt
Ange giltig E-post

Beskriv ditt ärende

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt

Kundtjänst

Alvsbytalo Oy

Registerbeskrivning

1. Den registeransvarige

Namn: Älvsbytalo Oy
Kontaktuppgifter: Keskustie 23, 61850 Kauhajoki

2. Kontaktperson i ärenden angående registret

Jan-Erik Rusk
Keskustie 23 C
61850 Kauhajoki
fornamn.efternamn@alvsbytalo.fi

3. Registrets namn

Älvsbytalo Oy:s kundregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Skötsel, upprätthållande och utveckling av kundrelation, utveckling av Älvsbytalo Oy:s affärsverksamhet, utförande av tjänst, planering och utveckling av tjänsten alvsbytalo.fi, marknadsföring, analyser, statistikföring och andra motsvarande ändamål.

5. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter: kontaktuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, ålder, kön, yrke och modersmål.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna om kunden fås i regel: Från kunden själv per telefon, på returneringskort, via internet, via e-post eller på något annat motsvarande sätt.

7.–8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Innehållet i användarregistret utlämnas eller översänds inte regelmässigt utanför EU eller EES. Registeruppgifter kan utlämnas till Älvsbytalo Oy:s moderbolag Älvsbyhus AB.

9. Principerna för skyddet av registret

Registret upprätthålls genom teknisk lagring. För att få användarrätt till registret krävs ett personligt användarnamn och lösenord, som endast beviljas för personer som är anställda hos den registeransvarige eller en tjänsteleverantör som arbetar för Älvsbytalo och vars ställning och arbetsuppgifter innefattar den nämnda användarrätten samt behandling av personuppgifter.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerades rätt till information, insyn och förbud:
Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt till insyn av de egna uppgifterna i kundregistret och att på begäran få kopior av dessa. Den registrerade har rätt att förbjuda Älvsbytalo Oy att behandla sina uppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökning.

Rättelse av uppgifter:
Älvsbytalo Oy korrigerar, kompletterar eller stryker utan dröjsmål antingen på eget initiativ eller på den registrerades begäran en personuppgift om denne som finns i registret och är med tanke på behandlingen felaktig, överflödig, bristfällig eller föråldrad.

Kontakt:
För att utöva rätten till insyn och korrigera uppgifter ska den registrerade kontakta den ovan nämnda kontaktpersonen i ärenden angående registret.

 

Vill du bli kontaktad?

Ange giltig E-post
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Beställ katalog